Društvo historičara Tuzlanskog kantona

Časopis Historijska misao je pokrenut s ciljem pružanja dodatnog poticaja razvoju historijske nauke u Bosni i Hercegovini i stvaranja novog prostora za objavljivanje rezultata istraživanja iz oblasti historiografije, kako afirmiranim historičarima tako i mladim istraživačima, polaznicima postdiplomskih i doktorskih studija, profesorima historije, ali i drugim stručnjacima srodnih nauka koji mogu ponuditi radove u skladu sa naučnim i stručnim standardima časopisa. Izdavači su pokrenuli časopis temeljem svijesti da historijskoj nauci treba osigurati povoljniji status u naučnom životu Bosne i Hercegovine te u bosanskohercegovačkom društvu uopće, uključujući potrebu afirmacije historijskih uvida kao važne pretpostavke humanizacije društvenih odnosa u Bosni i Hercegovini i na prostoru bivše jugoslavenske države.

Na prvoj sjednici Upravnog odbora Društva historičara Tuzlanskog kantona razmatran je i usvojen program rada  donesena je Odluka o pokretanju časopisa pod nazivom "Historijska misao".

Za glavnog i odgovornog urednika časopisa imenovan je doc. dr. Mersiha Imamović.

Na prvoj sjednici Upravnog odbora Društva historičara TK donesene su odluke: da su izdavači časopisa "Historijska misao" Društvo historičara TK i Odsjek za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

 

Časopis Historijska misao je dostupan u štampanom i elektronskom obliku.

    

 Brojevi časopisa

 

HM1     HM2     HM3     HM4     HM5

 

  • Historijska misao (2020) - br. 6 (u pripremi)

 

Društvo historičara Tuzlanskog kantona  /   Adresa: Slanac br. 52, 75.000 Tuzla  / e-mail: sekretar@drustvohistoricaratk.com