Društvo historičara Tuzlanskog kantona

dsc 0009U četvrtak 4.12.2014. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli održan je naučni skup pod nazivom "Bosna i Hercegovina u jugoslavenskim državnim okvirima (1918.-1992.)" na kojem su učestvovali eminentni naučnici i stručnjaci iz Bosne i Hercegovine te predavači iz Hrvatske i Turske. Referati koji su iznijeti na naučnom skupu su uključivali teme od antičkog perioda, srednjeg vijeka do današnjih dana. 

phoca thumb l dsc 0057 dsc 0010

"Mi smo svjesni da je danas čitav niz pitanja koja su karakteristična za našu noviju historiju predmet sporenja, pa zato zaključak današnjneg skupa treba da ima svoju refleksiju na način da u javnosti bude jasnije u kakvom je položaju BiH bila u periodu koji danas tematiziramo", izjavio je za medije prof.dr. Adnan Jahić, profesor Filozofskog fakulteta, Odsjek za historiju Univerziteta u Tuzli.

Skup su organizovali Odsjek za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli i Društvo historičara Tuzlanskog kantona. Svi prezentovani radovi bit će publikovani u časopisu "Historijska misao" koje izdaje Društvo historičara Tuzlanskog kantona.

DSC 0015 181x120Udruženje ''Drušvo historičara Tuzlanskog kantona'' osnovano je na Osnivačkoj skupštini 19. decembra 2013. godine, koja je održana u prostorijama Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Osnivači Udruženja su grupa građana, kojima su bliski programski ciljevi i zadaci Udruženja. Organi Udruženja su: Skupština Udruženja (na čelu sa predsjednikom dr. sc. Midhatom Spahićem, docentom) i Upravni odbor Udruženja (predsjednik  dr. sc. Bego Omerčević, vanredni profesor). 

Društvo historičara TK je naučno i stručno udruženje historičara - nastavnika u osnovnim i profesora u srednjim školama, univerzitetskih nastavnika i saradnika, naučnih radnika, kao i onih lica čija je djelatnost uže vezana za historiju.

DSC 0047 235x155  DSC 0046 190x126

 

DSC 0059 234x156Na Osnivačkoj skupštini Društva historičara TK razmatran je i prihvaćen program rada Društva za 2014. godinu u kojem stoji da će Društvo težiti:

- utjecati na bolji tretman i veće prisustvo nastave historije u osnovnim i srednjim školama na prostoru Tuzlanskog kantona. Ne postoji opravdan razlog zbog kojeg bi Historija kao predmet bila zanemarena i zbog kojeg ne bi bila prisutna u nastavi u omjerima u kojem je bila tokom ranijih razdoblja. Društvo historičara TK ima odgovornost da pomogne afirmaciji historije u nastavi i na takičenjima u narednom periodu;

- pomoći proces edukacije nastavnog kadra historije kroz seminare, radionice i druge vidove stručnog usavršavanja. Historija je nauka u kojoj ne prestaje potreba za novim znanjima, pristupima i interpretacijama, dakako izvan ideoloških i dnevnopolitičkih potreba;

- insistirati kod nadležnih struktura vlasti na većoj podršci projektima iz historije. Historijska svijest je važna pretpostavka razvoja društvene svijesti i općenito pozitivnog odnosa prema vrijednostima društva i države u kojoj živimo;


- ostvarivati kontakte sa arhivskim ustanovama, muzejima, bibliotekama i drugim institucijama u cilju olakšavanja poslova istraživanja. Naučne potrebe ne bi smjele trpiti posljedice materijalnih i institucionalnih problema sa kojim se suočavaju spomenute ustanove u postojećem vremenu;

- započeti sa izdavanjem časopisa Društva. Na ovaj način bi Društvo načinilo prodor u naučni svijet i omogućilo veću saradnju sa sličnim društvima i historičarima u i izvan Bosne i Hercegovine;DSC 0104 231x154

- organizirati naučni skup o jednoj od aktuelnih tema u smislu neke značajne godišnjice ili drugog povoda. Skup bi mogao biti samostalno organiziran ili u saradnji sa drugim udruženjima i naučnim ustanovama;

- učestvovati u afirmaciji historijskih vrijednosti i sadržaja, kroz medije, tribine, okrugle stolove i druge vidove javnog predstavljanja. Historija zavrjeđuje bolje mjesto u medijskom prostoru i veću pažnju šire društvene javnosti;

- ostvariti saradnju sa istim i srodnim udruženjima radi razmjene iskustava, informacija i općenito većeg podsticaja razvoju historijske nauke. U uslovima nezavidnog položaja nauke u današnjem društvu, strukovna solidarnost je neophodna pretpostavka povoljnijeg položaja svake grane nauke pa i historije.

 

Društvo historičara Tuzlanskog kantona  /   Adresa: Slanac br. 52, 75.000 Tuzla  / e-mail: sekretar@drustvohistoricaratk.com