Časopis Historijska misao je pokrenut s ciljem pružanja dodatnog poticaja razvoju historijske nauke u Bosni i Hercegovini i stvaranja novog prostora za objavljivanje rezultata istraživanja iz oblasti historiografije, kako afirmiranim historičarima tako i mladim istraživačima, polaznicima postdiplomskih i doktorskih studija, profesorima historije, ali i drugim stručnjacima srodnih nauka koji mogu ponuditi radove u skladu sa naučnim i stručnim standardima časopisa.
Izdavači su pokrenuli časopis temeljem svijesti da historijskoj nauci treba osigurati povoljniji status u naučnom životu Bosne i Hercegovine, te u bosanskohercegovačkom društvu uopće, uključujući potrebu afirmacije historijskih saznanja kao važne pretpostavke humanizacije društvenih odnosa u Bosni i Hercegovini i na prostoru bivše jugoslavenske države. Bosanskohercegovačka historija, bez obzira na kontinuiran razvoj historijske nauke u Bosni i Hercegovini, još uvijek nudi značajan broj nedovoljno ili nikako obrađenih tema i pitanja iz svih razdoblja prošlosti koje bi trebalo obuhvatiti kvalitetnom naučnom obradom i prezentacijom rezultata istraživanja. Mnoga pitanja traže nove poglede i analize. Istovremeno, nameće se potreba sabiranja i objavljivanja historijskih izvora, kako zbog njihove veće dostupnosti historičarima i drugim stručnjacima, tako i zbog poticaja većoj zaštiti i očuvanju disperzirane historijske dokumentacije različite provenijencije.
Sa druge strane, raspadom bivše zajedničke države, smanjeni su, u izvjesnoj mjeri, uvidi u šire tokove historijskih događanja, naročito kada je dvadeseto stoljeće u pitanju, a izvjesni historijski fenomeni postali su predmet sužene percepcije uslovljene realnošću nacionalnih, istraživačkih i psiholoških barijera. Namjera je pokretača časopisa da otvore svoje stranice svim kompetentnim istraživačima čije teme, analize i sagledavanja mogu biti relevantne za sticanje širokog spektra historijskih uvida o partikularnim i zajedničkim aspektima prošlosti.
Historiografiju legitimiraju pouzdane i provjerljive obavijesti o minulim procesima, događajima i ličnostima, kazivanje o prošlosti jezikom činjenica, brojki i relevantnih uvida. No, historijskog znanja nema bez autorove misli, bez svjesnog zahvata u predmetnu materiju i odnosa prema tragovima prošlosti. Za kredibilitet historijske nauke je važno da tu misao određuje odgovornost prema ostavštini koja omogućuje znanje o minulom vremenu.
Glavni kriterij za objavljivanje radova u Historijskoj misli jeste njihova naučna i stručna utemeljenost i kvalitet. Redakcija će rado objavljivati članke iz različitih historijskih područja, od političke do intelektualne historije, od lokalnih tema do pitanja nacionalnog, regionalnog i šireg značaja.
Struktura časopisa će obuhvatati članke, prikaze, obavijesti o aktivnostima osnivača časopisa, a kao moguće rubrike - građu, nastavno-pedagoške teme i izlaganja sa naučnih skupova, okruglih stolova i konferencija. Obim časopisa je određen brojem pozitivno recenziranih i od glavnog i odgovornog urednika i Redakcije prihvaćenih radova i priloga.
Prilozi se objavljuju latinicom ili ćirilicom na zvaničnim jezicima u Bosni i Hercegovini, te engleskom ili njemačkom jeziku. Časopis izlazi jednom godišnje, u pravilu krajem godine.

Časopis Historijska misao pruža besplatan i otvoren pristup svim sadržajima u punom formatu.
Vlasnička prava autori zadržavaju za sebe. Pravo prve objave zadržava časopis, a potom autori dobijaju pravo objavljivanja konačne verzije priloga. Časopis ne zadržava nikakva komercijalna prava. Autori, odnosno recenzenti ne plaćaju niti dobijaju bilo kakvu novčanu naknadu za objavljivanje, odnosno pregledanje priloga u časopisu.
Sav sadržaj časopisa je licenciran kao Imenovanje-Nekomercijalno 4.0 međunarodna (CC BY-NC 4.0)

 • Adnan Jahić, Univerzitet u Tuzli;
 • Enver Imamović, Univerzitet u Sarajevu (prof. dr. emeritus);
 • Snežana Božanić, Univerzitet u Novom Sadu;
 • Marko Attila Hoare, Kingston University London;
 • Božidar Jezernik, Univerza v Ljubljani;
 • Husnija Kamberović, Univerzitet u Sarajevu;
 • Senaid Hadžić, Univerzitet u Tuzli;
 • Stjepan Matković, Hrvatski institut za povijest Zagreb;
 • Bego Omerčević, Univerzitet u Tuzli (prof. dr. u penziji);

Časopis Historijska misao primjenjuje princip dvostruke slijepe recenzije, što podrazumijeva skrivanje identiteta autora i recenzenata tokom i nakon procesa recenzije.
Nakon prijema priloga, glavni i odgovorni urednik bira odgovarajuće recenzente (najmanje dva), koji ne smiju biti iz iste institucije iz koje dolazi autor. Recenzenti moraju biti stručnjaci iz oblasti iz koje je rad pristigao (arheologija, historija i srodne nauke), te moraju imati titulu doktora nauka.
Glavni i odgovorni urednik ne otkriva recenzentu identitet autora. Također, tokom i nakon procesa recenzije, glavni i odgovorni urednik autoru ne otkriva identitete recenzenata.
Da bi rad bio objavljen, mora dobiti dvije pozitivne recenzije. Recenzenti ocjenjuju rad prema kategorijama: izvorni naučni rad, pregledni rad, stručni rad, prethodno saopćenje.
Nakon okončanja procesa recenziranja, recenzent predlaže: da se tekst objavi u izvornom obliku; da se tekst objavi nakon predloženih izmjena; da se tekst ne objavi, jer ne zadovoljava minimum naučnih kriterija. Ukoliko recenzent odabere drugu kategoriju ima pravo od glavnog i odgovornog urednika tražiti rad na uvid nakon ispravki autora.
Ukoliko se ocjene dva recenzenta ne razlikuju u velikoj mjeri (npr. jedan recenzent ocijeni da je autor napisao rad koji u kategorizaciji odgovara izvornom naučnom radu, dok je drugi recenzent ocijenio rad kao pregledni rad, Redakcija i Uredništvo će ići u korist autora i uvažiti veću ocjenu.
Ukoliko se ocjene dva recenzenta značajno razlikuju (npr. jedan recenzent ocijeni da je autor napisao rad koji u kategorizaciji odgovara izvornom naučnom radu, dok je drugi recenzent ocijenio rad kao stručni rad, rad će biti poslan na treću anonimnu recenziju stručnjaka iz iste oblasti).
Ukoliko se ocjene dva recenzenta značajno razlikuju (npr. jedan recenzent ocijeni da je autor napisao rad koji zadovoljava kriterije za objavljivanje u naučnom časopisu, dok je drugi recenzent ocijenio da rad ne zadovoljava kriterije za objavljivanje, rad će se poslati na treću anonimnu recenziju stručnjaka iz iste oblasti).
Ukoliko oba recenzenta procijene da rad ne zadovoljava kriterije za objavljivanje autor će biti obaviješten da rad neće biti objavljen.
U pravilu, recenzenti u roku od 15 do 30 dana dostavljaju recenziju u obrazac koji im dostavlja glavni i odgovorni urednik ili sekretar Časopisa.

Časopis Historijska misao teži visokom nivou etičkih naučnih standarda i principa. Iako su stavovi i mišljenja izneseni u radovima samo stavovi autora, uredništvo časopisa će uložiti maksimum napora da osigura poštovanje osnovnih principa akademskog integriteta, među kojima su:
- iskrenost
- tačnost
- efikasnost
- objektivnost.

Uredništvo časopisa će također uložiti maksimum napora da prepozna i otkloni najveće profesionalne i moralne prekršaje u naučnom radu:
- izmišljanje
- falsifikovanje
- plagiranje
- parazitiranje.

Posebnu pažnju uredništvo će pokloniti prepoznavanju i otklanjanju plagiranja u svim njegovim oblicima.
Plagiranje predstavlja najveći profesionalni i etički prekršaj u nauci. Pod plagijatom će se podrazumijevati:
- predstavljanje tuđeg rad kao svog
- kopiranje riječi ili ideja od nekog drugog bez odavanja zasluga
- doslovno citiranje bez navodnika
- davanje netačnih informacija o izvoru citata
- mijenjanje riječi, ali kopiranje strukture rečenice izvora bez odavanja zasluga
- kopiranje toliko riječi ili ideja iz izvora da to čini većinu vašeg rada, bez obzira na to da li odajete priznanje ili ne.
Pod plagijatom će se također smatrati i autoplagiranje, tj. objavljivanje istog teksta nekoliko puta koristeći drugačiji naslov ili u drugom časopisu bez citiranja svog prethodnog rada (odnosi se i na slučaj objavljivanja istog članka na različitim jezicima).

S obzirom da je svaki naučnik i naučni radnik odgovoran za ono što piše i objavljuje, nesvjesno plagiranje neće predstavljati olakšavajuću okolnost.

U slučaju naknadnog otkrivanja bilo kojeg oblika plagijata, glavni i odgovorni urednik je dužan zatražiti povlačenje spornog rada i pismeno izvinjenje autora.

  Historijska misao 7 (2021), 2022.

 • Mersiha Imamović, Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli
 • Nedim Rabić, Institut za historiju, Univerzitet u Sarajevu
 • Amir Krpić, Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli
 • Salkan Užičanin, Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli
 • Tijana Veljković, Bez afilijacije
 • Mevlüde Kaptı, Mimar Sinan Fine Arts University
 • Nermina Bikić, UG "Društvo historičara Tuzlanskog kantona"

  Historijska misao 6 (2020), 2021.

 • Dženan Dautović, Zavičajni muzej, Travnik
 • Nedim Rabić, Institut za historiju, Sarajevo
 • Mersiha Imamović, Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli
 • Amir Krpić, Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli
 • Salkan Užičanin, Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli
 • Adnan Jahić, Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli
 • Edi Bokun, Bez afilijacije
 • Lamija Hatibović, Orijentalni institut, Univerzitet u Sarajevu
 • Amer Maslo, Orijentalni institut, Univerzitet u Sarajevu

  Historijska misao 5 (2019), 2020.

 • Mersiha Imamović, Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli
 • Dženan Dautović, Zavičajni muzej, Travnik
 • Aranđel Smiljanić, Filozofski fakultet, Univerzitet u Banjoj luci
 • Salkan Užičanin, Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli
 • Amir Krpić, Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli
 • Melinda Botalić, Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli
 • Amela Mulahmetović, Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli

  Historijska misao 4 (2018), 2019.

 • Mersiha Imamović, Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli
 • Bego Omerčević, Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli
 • Midhat Spahić, Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli
 • Senaid Hadžić, Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli
 • Abidin Temizer, Burdur Mehmet Akif Ersoy University
 • Adnan Jahić, Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli
 • Omer Hamzić, Časopis za kulturnu historiju „Gračanički glasnik“
 • Denis Bećirović, Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli
 • Vedad Spahić, Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli
 • Vedada Baraković, Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli
 • Ajša Mevkić, Freelancer

  Historijska misao 3, 2017.

 • Adnan Busuladžić, Filozofski fakultet, Univerzitet u Sarajevu
 • Mersiha Imamović, Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli
 • Bego Omerčević, Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli
 • Muhamed Husejnović, Bez afilijacije
 • Stjepan Matković, Hrvatski institut za povijest, Zagreb
 • Edi Miloš, Filozofski fakultet, Sveučilište u Splitu
 • Salkan Užičanin, Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli
 • Adnan Jahić, Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli
 • Omer Hamzić, Časopis za kulturnu historiju "Gračanički glasnik", Gračanica
 • Edin Šaković, Bosanski kulturni centar, Gračanica
 • Aida Škoro Babić, Arhiv Republike Slovenije
 • Amir Duranović, Filozofski fakultet, Univerzitet u Sarajevu
 • Vera Katz, Institut za historiju, Univerzitet u Sarajevu
 • Aida Ramić, Institut za historiju, Univerzitet u Sarajevu
 • Denis Bećirović, Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli
 • Vedad Spahić, Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli

  Historijska misao 2, 2016.

 • Bego Omerčević, Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli
 • Mersiha Imamović, Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli
 • Salkan Užičanin, Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli
 • Adnan Jahić, Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli
 • Omer Hamzić, Časopis za kulturnu historiju "Gračanički glasnik"
 • Vera Katz, Institut za historiju, Univerzitet u Sarajevu
 • Denis Bećirović, Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli
 • Filip Škiljan, Institut za migracije i narodnosti, Zagreb
 • Alen Salihović, Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli
 • Jasmin Jajčević, Bez afilijacije

  Historijska misao 1, 2015.

 • Bego Omerčević, Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli
 • Mersiha Imamović, Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli
 • Alen Salihović, Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli
 • Senaid Hadžić, Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli
 • Salkan Užičanin, Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli
 • Izet Šabotić, Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli
 • Adnan Jahić, Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli
 • Omer Zulić, Arhiv Tuzlanskog kantona, Tuzla
 • Sead Selimović, Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli
 • Denis Bećirović, Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli
 • Filip Škiljan, Institut za migracije i narodnosti, Zagreb
 • Izet Hadžić, Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli

Radovi za časopis Historijska misao dostavljaju se elektronski na adresu glavnog i odgovornog urednika (mersiha.imamovic@untz.ba), adresu časopisa (historijska.misao@untz.ba) ili u mekoj kopiji na adresu:
Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tihomila Markovića 1, 75 000 Tuzla (kabinet 039A).
Mole se autori da radove dostavljaju prema uputstvima ili da koriste pripremljeni template za pisanje rada. Rok za dostavljanje radova u pravilu je 31. august. Blago kašnjenje sa dostavljanjem (nekoliko dana) u principu nije smetnja za prihvatanje rada za objavu u datoj kalendarskoj godini.

Uputstva za dostavljanje radova
Template za HM

Podaci o časopisu